Verslag van de ledenvergadering - 21 Mei 2014.

Evenals vorig jaar weer een goede opkomst van meer dan 45 leden.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen hartelijk en opent de vergadering.

Dit keer is Margriet Ausma manager Buurt en Wijken van Accolade aanwezig om een presentatie te geven over de politieke en financiële perikelen rond de bedrijfsvoering van Accolade.


De Europese unie en de overheid hebben bepaald dat de woningcorporaties terug naar hun kerntaak moeten en dat is zorgen voor woonruimte van mensen met inkomens van € 34.000 t/m € 38.000 en huren die niet hoger uitkomen dan de huurtoeslaggrens.

De commerciële beleggers vinden het oneerlijke concurrentie dat corporaties tegen een lagere rente geld kunnen lenen en grond kunnen kopen voor een lagere prijs van gemeentes.


Het toezicht op verhuurders wordt strenger door parlementaire enquêtes, gemeentes en het waarborgfonds (corporaties staan borg voor elkaar) om in de toekomst verdere problemen en wanbeleid te voorkomen.
Alle woningcorporaties betalen nu mee aan de Verhuurderheffing. Hierdoor moet ook Accolade flink bezuinigen en gaat o.a de bedrijfskosten verlagen door efficiënter te werken en procesgericht.


Het personeel is ingekrompen van 19 naar 10 managers. En er kan flexibel gewerkt worden door meer thuiswerk, minder sloop en minder uitgaven aan leefbaarheidacties.
Het is het wel belangrijk, dat Accolade goed onderhoud kan blijven doen.

Het is uniek, dat in Joure sinds kort 2 nieuwe verzorgingstehuizen zijn gebouwd… Theresia en Nieuw Vegelinstate

En ja, dan weer die jaarlijkse huurverhoging. Dit jaar is het dus inkomensafhankelijk en volgend jaar wordt het weer anders. Accolade meldt dat ze nog financieel gezond zijn maar toch 4 % huurverhoging voor meer dan 80 % van de huurders moeten vragen.
Het Platform (samenwerkende 4 huurdersverenigingen) heeft lang gepleit en gestreden om de huurverhoging inflatievolgend te krijgen van 2,5 %, dit was niet mogelijk, 3 % leek het eerst te worden maar kwam uiteindelijk op gemiddeld 3,7 %.

Een mevr. in de zaal meldt, dat de Pastorielaan geweldig is opgeknapt, alleen die kleuren op het jongerengebouw aan de Wumkesstraat vindt ze niks. De daar woonachtige jongeren hebben echter zelf voor de kleuren gekozen.


Er zijn plannen voor sloop van 42 woningen en dan nieuwbouw van o.a. levensloopwoningen aan de Pastorielaan, Ulke Boonstralaan en de Waling Dijkstrastraat. De bewoners zijn allemaal inmiddels geïnformeerd en er komen begin Juni bij iedere bewoner 1 op 1 gesprekken.

Na deze uitleg bedanken we mevr. Margriet Ausma voor haar uitleg met een fles wijn en ze verlaat de vergadering.In de pauze worden petitielijsten uitgedeeld, met de mededeling, dat wie tegen de huurverhoging is de lijst kan tekenen. Tezamen met de handtekeningen van de huurdersvereniging in Sneek worden deze bij Accolade in Heerenveen ingeleverd.

Het jaarverslag en de activiteiten met een aantal succesverhalen van 2013 wordt door de secretaris voorgelezen.

Het financiële verslag wordt toegelicht door de penningmeester. De bijdrage van Accolade wordt elk jaar minder, daarom moeten we o.a de contributie gemiddeld gelijk te trekken met andere huurdersverenigingen. Het voorstel een contributieverhoging van € 0,15 wordt door handopsteking goedgekeurd door de leden. Dus dat komt op € 0,45 naar € 0.60 per maand.

Momenteel loopt er een aktie dat nieuwe huurders een halfjaar lang gratis lid zijn
( t/m Juli 2014 ) Zo verkregen we 80 nieuwe leden.

Verslag kascontrolecommissie.
De heren J. Hessels en Schanssema hebben de berekeningen voor akkoord verklaard en worden bedankt voor hun inzet met een bosje bloemen.
Voor het komende jaar zijn ze ook weer beschikbaar.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is algemeen bestuurslid de hr. Gerritsma, die helaas niet aanwezig is.
Bij huisbezoek zal hij worden bedankt voor zijn jarenlange inzet met een attentie.

Na de vergadering werden er 10 loten getrokken van de staatsloterij. Dat leverde al veel blije gezichten op en voor de minder gelukkigen was er altijd nog een hapje en drankje.


De voorzitter bedankt iedereen en tot (volgend jaar ) ziens.