Verslag van de ledenvergadering - 25 Mei 2015

 

Verslag ledenvergadering 25 Mei 2016
Huurdersvereniging Haskerland
De zaal was weer gezellig vol met een opkomst van 40 leden.
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de mensen hartelijk.
Het Huurdersplatform Accolade is deze avond aanwezig, de voorzitter Frans de Bruin
legt uit: Het platform overkoepeld de 4 huurdersverenigingen in: Joure, Heerenveen, Sneek en Franeker en kan op een hoger niveau meer bereiken met Accolade.
Deze presentatie gaat over de volgende onderwerpen:
1- Woningwet 2015, prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeente Fryske Marren en huurdersorganisaties
2- Invulling ambities Accolade DUURZAAMHEID
3- Passend toewijzen mogelijke gevolgen
1- Woningwet
Per 1 Juli 2015 is de vernieuwde woningwet in werking getreden om misstanden te voorkomen, met aangescherpte regels over het taakgebied van woningcorporaties en het toezicht, daarbij wordt de invloed van gemeenten en huurders op het beleid van corporaties versterkt.
Corporaties moeten zich weer richten op hun kerntaak, het zorgen voor goede huizen voor mensen met lagere inkomens.
Met nog een belangrijk punt, hou de huren betaalbaar.
Corporaties moeten hun bezit op marktwaarde vaststellen.
Dus kortom een sterkere positie voor huurders
Prestatieafspraken
Voorjaar 2016 zijn er onderlinge afspraken gemaakt over o.a. nieuwbouw/renovatie, betaalbaarheid, huisvesting specifieke doelgroepen zoals asielzoekers met status, wonen en zorg, energiebesparing, duurzaamheid.
In het najaar wordt er verder gekeken over deze uitvoering van de afspraken.
Betaalbaarheid
Woningen met huurprijs tot € 490 ( 55%) moeten blijven op huidige huur vinden wij !
Het beleid van Accolade is de huur optrekken tot een niveau van € 618.
De laatste 5 jaar zijn de huren flink gestegen, maar de inkomens zijn nauwelijks omhoog gegaan.
Er zijn meldingen vanuit het nieuwbouw project Uilke Boonstralaan en Waling Dijkstrastraat , dat de huur € 200 meer kan worden dan voorheen,
Er zijn een aantal vragen voorgelegd bij Accolade, omdat er bij dit project wijzigingen zijn geweest, het worden dus energiezuinige woningen met nul op de meter, maar deze woningen krijgen een huurprijs tussen de € 566,80 en € 628,70, dit is zonder een Energie Prestatie Vergoeding EPV van € 79,40 en € 89,40
De EPV is een vast bedrag per maand, dat door bewust energiegebruik niet te beïnvloeden is. De vraag is ook nog, krijgt men huurtoeslag ? , want dat wordt ook steeds minder.
De woonlasten zouden dan hoger kunnen uitvallen, dan gedacht.
We hopen dat Accolade de “terugkeerders” de nieuwe woning aanbiedt met een aangepast bedrag voor EPV dat gelijkwaardig is aan een bedrag passend bij hun energieverbruik.
2- Duurzaamheid
Stimuleringsregeling Energieprestatie huurwoningen, 81 woningen worden energiezuiniger gemaakt met een grote sprong van energie labels E/D naar B/A
Effecten van energie besparing zijn;
Leveren een bijdrage aan terugdringen van CO2
Leveren extra inkomsten voor Accolade op
Betekend minder aanbod van goedkope en nog net wel/niet betaalbare woningen voor nieuwe huurders.
Het moraal van dit verhaal is:
Duurzaamheid is nu nog duur, maar uiteindelijk betaalbaar en geeft een schonere wereld.
Wonen en zorg
Aandachtspunten zijn levensloop geschikt maken van woningen en leefomgeving, omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, ook heb je nog huisvesting nodig voor mensen die vanuit een instelling weer een woning moeten huren en statushouders.
De vraag is, wie betaald de rekening ? De gemeentes WMO, corporaties, wij de burgers ?
Dit is ook weer een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken.
3- Passend toewijzen
Accolade legt de spelregels uit, Accolade gebruikt het aanbodmodel al enkele jaren.
Het passend toewijzen is per 1 Jan. 2016 ingegaan, met het doel het voorkomen dat nieuwe huurders in financiële problemen terecht komen, tegengaan van duur scheef wonen, besparingsmaatregel door de regering op de huurtoeslag.
Accolade kijkt naar inkomen, leeftijd, samenstelling huishouden.
Deze 3 gegevens bepalen tot welke huurprijs men kan huren of vanaf welke huurprijs men kan huren.
De belastingdienst mag niet meer inkomens doorgeven, mensen moeten zelf een IB60 formulier meenemen, aanslag inkomstenbelasting, loonstrookje.
De huurtoeslaggrens ligt op € 586
Bij de publicatie van woningen, zie je dat er steeds minder woningen beschikbaar zijn. Ook is er meer renovatie dan nieuwbouw.
Bij dit aanbodmodel is niet goed na te gaan hoeveel woningzoekenden er zijn zegt Accolade.
Mogelijke negatieve effecten zijn:
Dit doet afbreuk aan “gemengde wijken”
Doorstroming van eengezinswoning naar appartementen wordt lastiger.
Moeizame verhuur dure woningen.
Op de site van Accolade staat een tabel van passend toewijzen.
We bedanken hr. De Bruin en de dames van Accolade en kregen een presentje.
Achterop onze uitnodiging stond een tevredenheidsonderzoek, er zijn al heel wat brieven ingeleverd.
In de pauze worden weer de staatsloten verloot
Het jaarverslag/activiteiten 2015 van de secretaris word apart vermeld in de huurdersvisie
Jaarverslag penningmeester en kascontrolecommissie
Het financiële verslag wordt toegelicht en het is goedgekeurd door de kascommissieleden: hr. Hessels en mevr. Quarre
Hr. Schanssema was niet aanwezig en hr. Hessels houd ermee op en werd bedankt met iets lekkers.
Aftredend en niet meer herkiesbaar is onze voorzitter Rinze v/d Zee, er is nog geen nieuwe voorzitter, voorlopig neemt onze penningmeester Bernard Woudt de dingen waar.
Rondvraag
Bij het passend toewijzen zijn de huidige inkomens van 2015 nog niet definitief vastgesteld, over een aantal maanden komen de meest recente gegevens.
Als men tussentijds het werk verliest, kan dat nadelig uitvallen.
Bij muteren v/e woning, is de huurverhoging nog steeds van kracht, we zeiden het al eerder, sommige corporaties hebben geen mutatieverhoging.
Af en toe horen we nog, dat de wachttijden bij het woonpunt nog lang is.