Verslag van de ledenvergadering - 19 April 2017

Ledenvergadering
Huurdersvereniging  Haskerland
19 April  2017
De zaal was weer gezellig vol met een opkomst van c.a. 40 leden.
Deze avond zijn er 2 gastsprekers:
Gerlof Born en Rein Swart.

Prestatieafspraken
In het voorjaar van 2016 zijn er onderlinge afspraken gemaakt tussen Gemeente Fryske Marren, Woningcorporaties en Huurdersverenigingen/organisaties, wat betekend een sterkere positie voor huurders. De afspraken gaan over nieuwbouw/ renovatie, betaalbaarheid, wonen en zorg, energiebesparing/ duurzaamheid en huisvesting specifieke doelgroepen zoals statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning)

En meer jongeren bij dit proces te betrekken, dus mee participeren, jongeren zijn immers de toekomst.
Voor het plaatsen van statushouders gaat de gemeente geen tijdelijke woningen bouwen, Een gedeelte van deze groep kon in de bestaande woningvoorraad geplaatst worden.

Huurders met een GGZ achtergrond Door de huidige regelgeving, worden niet alleen ouderen, maar ook mensen die psychische hulp nodig hebben geacht langer thuis te wonen.
De beschermde woonsituaties moeten weer terug vind Rein Swart. In Heerenveen is het voormalig Batavus gebouw omgebouwd, waar nu 12 mensen onder begeleiding van het GGZ wonen.

Ook Talant in Joure is een vorm van ambulante zorg. Steeds meer word er samengewerkt met sociale wijkteams, Miks, gemeente, verslavingszorg.
Rein Swart toont een boeiend filmpje met als moraal. Zie niet het grote omvang van een probleem, concentreer je op dat deel, wat je wel  kan doen.Hierna was er pauze en na de pauze vervolgen we met ons eigen
vergadering

Jaarverslag/activiteiten 2016

De secretaris leest het jaar verslag voor.
Financiële verslag en kascommissiecontrole
De penningmeester legt het financiële verslag uit en is goed gekeurd door de kascommissieleden Ook wordt er weer een nieuw lid voor 2018 benoemd. De contributie voor het lidmaatschap word verhoogd met instemming van alle leden in de zaal op 1 na. Deze komt op 75 ct. per maand nu. De voornaamste reden is dat we de contributie gelijk met de huurdersvereniging in Sneek en Heerenveen hebben omdat we hier nauw mee optrekken.

Werkplan huurdersvereniging
We gaan aan de slag met de samenwerking met Sneek en Heerenveen over huurbeleid, woonlasten etc.
Thema’s om over te informeren
Vraag uit de zaal over parkeerbeleid, is meer voor gemeente, Leefbaarheid, ZAV- beleid (zelf aangebrachte voorzieningen) meer zeggenschap hierover, Accolade is hier al meer mee bezig.

Tips v/d enquêteformulieren,  reparatieonderhoud, aanpassing ouderen met verminderde mobiliteit, huurverhoging, toewijzing, leefbaarheid en actuele zaken.
De secretaris C. de Vries is aftredend en niet herkiesbaar en B. Woudt is met instemming v.d leden benoemt als voorzitter.
Trekking boodschappenlootjes
Er zijn twee boodschappenpakketten gewonnen ter waarde van 25 euro welke dankbaar werden ontvangen.

De voorzitter bedankt iedereen en tot graag tot ziens op de eerst volgende temadag.