Uitnodiging ledenvergadering 2016

 

De jaarlijkse ledenvergadering van de Huurdersvereniging Haskerland wordt gehouden op
Woensdag 25 mei om 20.00 uur in Partycentrum “T Haske“ te Joure.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.  Opening door de voorzitter.
Accolade is deze avond aanwezig in de persoon van twee dames die over het passend toewijzen uitleg geven

Voor iedereen is er natuurlijk ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Pauze.
In de pauze worden gratis 10 staatsloten verloot onder de aanwezige leden.

 

2.   Mededelingen.
3.   Notulen van de vergadering 2015.
4.   Jaarverslag van de secretaris.
5.   Jaarverslag van de penningmeester.
6.   Verslag kascontrolecommissie.
7.   Benoeming nieuw kascommissielid.

 

 

Aftredend en niet weer herkiesbaar Rinze v.d. Zee
Mocht U zich kandidaat willen stellen voor een van de bestuursfuncties dan kan dat tot een half uur voor de vergadering.
9.   Rondvraag.
10.  Sluiting, en wel thuis.


Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur hebben we spreekuur op ons adres

Dr Wumkesstraat 138