Zorgen huurders Accolade over betaalbaarheid woning

SNEEK – Namens de huurders heeft het Huurdersplatform Accolade op 19 juni j.l. handtekeningen tegen forse huurverhogingen aangeboden aan het bestuur van Accolade.
Tijdens de jaarvergadering van de Huurdersvereniging Sneek HVS tekenden aanwezige huurders moties waarin zij Accolade oproepen om de armoede onder huurders niet te laten toenemen. Ook de Huurdersverenigingen Franeker, Joure en Heerenveen ondersteunen de actie.
In april 2014 heeft Accolade een besluit genomen over het Huurbeleid 2014. Accolade heeft gekozen voor het grotendeels volgen van de ruimte tot verhoging van de huurprijzen die in de overheidscirculaire “Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015” is vastgelegd.
Dat betekent het toepassen van de basishuurverhoging van 4 procent en het invoeren van inkomensafhankelijke huurverhogingen met maximale stijgingspercentages van 4,5 en 6,5 procent. Accolade heeft een uitzondering gemaakt voor huurders met een laag inkomen (beneden € 34.000 per jaar) die een woning huren met een maandhuur boven € 535. Die krijgen een huurverhoging gelijk aan de inflatie van 2,5 procent.
Het Platform vindt de betekenis van de uitzondering beperkt daar het veelal om woningen gaat die of aan de grens van de maximale toegestane huur zitten of daar dicht tegenaan zitten. Vanaf oktober 2013 is het Huurdersplatform met Accolade in gesprek geweest over het Huurbeleid van Accolade in 2014. ,,In talloze vergaderingen hebben wij geprobeerd om Accolade te overtuigen van de noodzaak de huurverhoging te beperken tot de inflatie in 2013 van 2,5 procent. Dat is ons niet gelukt. Het Huurdersplatform heeft over de betaalbaarheid van de huren ook gesproken met de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het bestuur van Accolade. Er is begrip voor onze zorgen maar Accolade heeft gekozen voor het volgen van de landelijke trend om te proberen de extra opbrengst van de huurverhoging zo groot mogelijk te doen zijn”, aldus voorzitter Frans de Bruin van het Huurdersplatform Accolade.

Artikel geplaatst door redactie Sneker Nieuwsblad op 12-06-14 10:46.

Protest tegen Huurverhoging  2014

Begin Januari is er al een begin gemaakt met het overleg over de aanstaande huurverhoging van 2014.
Jarenlang is er een inflatievolgend huurbeleid geweest maar nu mogen de verhuurders afhankelijk van inkomen een minimum verhoging van 4% berekenen.

Wij als gezamenlijke huurdersverenigingen t.w.(Joure, Sneek, Heerenveen en Franeker) hebben hier  protest  tegen aangetekend. Veel mensen hun inkomen is immers ook niet meer inflatievolgend en 65 plussers worden al gekort op hun pensioen.

De hele briefwisseling over hoe verder met Accolade staat op de site van het platform onder het kopje informatie. Lees verder....

LEEUWARDEN Sociale huurwoningen dreigen onbetaalbaar te worden voor de huishoudens die er op zijn aangewezen. Betalingsproblemen en leegstand nemen toe. Lees verder.........

 

Wetsvoorstel nieuwe opzet corporatiestelsel naar Tweede Kamer
Nieuwsbericht | 20-06-2014
Het stelsel van woningcorporaties wordt op een nieuwe leest geschoeid. Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lagere inkomens, het toezicht wordt versterkt en gemeenten en corporaties gaan bindende prestatieafspraken maken over wat lokaal nodig en mogelijk is. Het wetsvoorstel (novelle) van minister Blok (Wonen) waarin dit wordt geregeld, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.
Hij geeft daarmee uitvoering aan het regeerakkoord waarin staat dat corporaties weer terug gaan naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. De duidelijker taakafbakening voorkomt dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. De heldere focus voor corporaties draagt volgens het kabinet bij aan eerlijker concurrentieverhoudingen. Voor marktpartijen wordt het met de wetswijziging aantrekkelijker om te investeren in middeldure huurwoningen waar veel vraag naar is.


Splitsen
Het wetsvoorstel regelt dat corporaties commerciële projecten zoals duurdere huurwoningen en koop moeten splitsen van hun kerntaak waarvoor wel staatsteun beschikbaar is. Corporaties kunnen kiezen voor een juridische of een administratieve splitsing. In het eerste geval worden commerciële activiteiten in een aparte rechtspersoon ondergebracht zodat eventuele risico’s niet op de corporatie drukken. Bij een administratieve scheiding is dat niet het geval en geldt er een zwaarder toezichtsregime. Ook is het palet aan toegestane commerciële activiteiten beperkter. In alle gevallen geldt dat corporaties commerciële activiteiten op termijn tegen marktvoorwaarden moeten (her)financieren.
Stads- en dorpsvernieuwing
Bij een administratieve splitsing mogen corporaties onder strikte voorwaarden en waarborgen nog woningen in de vrije sector ontwikkelen, bijvoorbeeld bij herstructurering als onderdeel van stads- en dorpsvernieuwing. Wel moet de gemeente eerst bekijken of er geen marktpartijen zijn die het project willen uitvoeren. Verder moeten de risico’s beperkt zijn en gelden er rendementseisen.


Hervorming toezicht
Het toezicht op en binnen de corporatiesector wordt verder versterkt. Zo worden aan leden van de raad van toezicht wettelijke kwaliteitseisen gesteld en moeten directeuren en bestuurders investeringen vanaf 3 miljoen euro ter goedkeuring voorleggen aan de raad van toezicht. De minister krijgt de bevoegdheid om bij wanprestatie leden van de raad van toezicht te schorsen en vervolgens bij de ondernemingskamer voor te dragen voor ontslag.

Op het gebied van het externe toezicht worden de taken van de financieel toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) als ZBO beëindigd en ondergebracht in een aparte Rijksdienst onder directe ministeriele verantwoordelijkheid. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat met het Rijk achtervang is voor de sector, krijgt een grotere rol bij saneringen.

Het door de regering ingediende wetsvoorstel is ingediend als een zogeheten novelle. Daarmee wordt een eerdere wetswijziging die sinds medio 2012 bij de Eerste Kamer ligt, in lijn gebracht met het regeerakkoord en de afspraken die het kabinet met de vereniging van woningcorporaties Aedes maakte. Het kabinet streeft ernaar de stelselherziening per 1 januari 2015 in te laten gaan.

 

Commentaar en de bedenkingen van de Huurdersvereniging
t.a.v. sluiting Accolade aan de Merk


Haskerland die de voorgenomen sluiting als eerste treft. Dat de organisatie Accolade verder moest worden geoptimaliseerd is al duidelijk sinds het samengaan van de vier verhuurders. Dat het hedendaagse economisch en financiële klimaat Accolade noopt nog beter op de kosten te letten door de bedrijfslasten in de hand te houden snappen we helemaal.
Ook dat een vestiging als Joure eventueel zal moeten sluiten .
Een groot en duur gebouw welke niet wordt gebruikt waar ie voor is bedoeld is kost (heel) veel geld.
Inderdaad hebben wij meermalen aangegeven met dit voornemen niet gelukkig te zijn.

Wij blijven er echter voor pleiten dat de klanten ook fysiek contact kunnen hebben met Accolade ondanks dat het ook schriftelijk, telefonisch en digitaal kan.
De lokale binding die sommige huurders altijd dachten te ervaren, worden op deze manier ook te niet gedaan.

Er zijn in voorgaande gesprekken ook wat alternatieven aangedragen welke eventueel zouden kunnen worden toegepast.
Zoals een loketfunctie in de bibliotheek, in een makelaarskantoor of bij een supermarkt en zo zijn er nog wel een paar locaties te bedenken.
Ook een mobiele vestiging lijkt ons een serieus alternatief, immers er zijn meer vestigingen van Accolade die in vergelijkbare situatie zitten of komen.

De gevoelens die hier moeten staan zijn dezelfde die mensen hebben als ze erachter komen dat alle publieke voorzieningen verdwijnen en zodoende in een krimpgebied moeten functioneren.
Daarom vinden wij het een slechte zaak dat Accolade zonder alternatief de vestiging Joure wil sluiten.

Huuurdersvereniging Haskerland.